ไวรัสโคโรนา Covid-19 ป้องกันได้

รายงานสถานการณ์ โควิด- 19

แหล่งข้อมูล :: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  ข่าวประชาสัมพันธ์


“หัวใจของนักพัฒนา” คือ การมองคุณค่าของชุมชนเป็นที่ 1 ชุมชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE บ้านหนองแปน

            เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร สาธารณสุขอำเภอบุณฑริก มอบหมายภาระกิจให้กลุ่มงานการแพทย์สุขภาพจิตและผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด รพ.สต.บ้านบก ลงพื้นที่บ้านหนองแปน ร่วมกิจกรรมชุมชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE

 

  ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ……………………………………………………… รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ………………………………………………………                    ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี …

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคระกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ….

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  E-Meeting – วาระการประชุมประจำเดือน